ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สำหรับการขนส่งพัสดุโดย J&T Express Thailand (เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส)

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ตลอดเวลา ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนหากมีการเปลี่ยนแปลงผ่านทางประกาศบนเว็บไซต์ของ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส หรือแอปพลิเคชัน

1. ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการขนส่งพัสดุโดยเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีดังนี้

a. ขนาดกล่องพัสดุ: ความกว้าง ความยาว ความสูง แต่ละด้านจะต้องไม่เกิน 100 เซนติเมตร โดยทั้งสามด้านรวมกันจะต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร และน้ำหนักของพัสดุจะต้องไม่เกิน 50 กิโลกรัม
b. วิธีการคำนวณน้ำหนักปริมาตร: ความยาว (ซม.) * ความกว้าง (ซม.) * ความสูง (ซม.)/6000
c. น้ำหนักที่นำมาคำนวณค่าบริการ: เปรียบเทียบน้ำหนักปริมาตรและน้ำหนักจริง โดยนำน้ำหนักที่มากกว่ามาใช้คำนวณ
d. หนึ่งหมายเลขพัสดุสามารถส่งได้หนึ่งกล่องพัสดุบรรจุภัณฑ์เท่านั้น
e. การส่งพัสดุไปยังพื้นที่ห่างไกลให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส

2. ข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับกล่องพัสดุ

ประเภทบรรจุภัณฑ์

ข้อกำหนดของบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์สินค้าทั้งหมด

1. พัสดุชิ้นเล็กหลายชิ้นไม่สามารถใช้สายรัด เทปกาว พลาสติกแรป รวมเป็นพัสดุชิ้นเดียว (ไม่รวมอะลูมิเนียม เหล็ก หรือวัสดุอื่น ๆ และไม่รวมพัสดุชิ้นเล็กหลายชิ้นที่ใช้พลาสติกแรปทั้งหมด)
2. วัสดุกันกระแทก (ฟองน้ำ บับเบิลพลาสติกกันกระแทก โฟม (รวมถึงกล่องโฟม) เชือกมัดฟาง) ไม่สามารถใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สินค้าภายนอกได้
3. สินค้าทุกชนิดต้องบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมแข็งแรง; ยกเว้นตัวสินค้านั้นเป็นกล่องกระดาษ ไม้และถุงกระสอบ

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องกระดาษ

1. สินค้าที่ส่งต้องวางไว้ตรงกลางกล่อง
2. หากมีสินค้าหลายรายการในหนึ่งกล่องจะต้องมีช่องว่างระหว่างกันและใส่วัสดุกันกระแทกระหว่างช่องว่าง
3. บรรจุภัณฑ์เขย่าแล้วจะต้องไม่มีเสียง
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวของสินค้าจะต้องไม่สัมผัสโดนกล่องทั้งหกด้าน
5. บริเวณพื้นที่ว่างในกล่องจะต้องใส่วัสดุกันกระแทกลงไปให้เต็ม
6. สินค้าที่เสียหายง่ายจะต้องห่อหุ้มด้วยแผ่นกันกระแทกทั้งในตัวสินค้าและนอกตัวสินค้า
7. บรรจุภัณฑ์ภายนอกต้องมีผิวเรียบและไม่เป็นวัสดุที่นูนแหลมขึ้นมา

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องผลไม้

1. เลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเหมาะสมและมีความหนาอย่างน้อย 5 มิลลิเมตร
2. บรรจุภัณฑ์ต้องมีรูหรือช่องระบายอากาศเพื่อทำให้อากาศไหลเวียน
3. ต้องมีบรรจุภัณฑ์ชั้นในเพิ่มเติม เพื่อห่อหุ้มผลไม้แบบชิ้นต่อชิ้น
4. ผลไม้ต่างชนิดต้องบรรจุแยกกัน ชนิดละหนึ่งกล่องพัสดุ
5. ด้านในต้องมีบรรจุภัณฑ์ชั้นใน เช่น ที่กั้น ตาข่ายโฟม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ผลไม้เคลื่อนที่
6. บรรจุภัณฑ์ต้องบรรจุให้แน่น

 3. สินค้าต้องห้าม

สินค้าต้องห้าม คือ สินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งได้ หากพบสินค้าดังกล่าว จะดำเนินการตามขั้นตอนของทาง เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส หรือขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป โดย เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ขอปฏิเสธการจัดส่ง ถ้ามีการจัดส่งเกิดขึ้น ทาง เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากสินค้าต้องห้ามเสียหายหรือสูญหาย โดยสินค้าต้องห้ามมีดังต่อไปนี้ :

 

3.1 สินค้าที่ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส เห็นว่าไม่สมควรในการจัดส่งหรือพัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสกำหนด

 

3.2 อาวุธทุกชนิด เช่น ปืน กระสุน ระเบิด วัตถุมีคมที่ปราศจากสิ่งหุ้มห่อ ยุทธภัณฑ์ เป็นต้น

 

3.3 สื่อสิ่งพิมพ์ที่ผิดกฎหมาย ลามกอนาจารหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติและสังคม เช่น สื่อโฆษณาชวนเชื่อต่าง ๆ หมายความรวมถึงวัตถุลามกอนาจาร เป็นต้น

 

3.4 วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิดทุกชนิด เช่น วัสดุติดไฟ ดินปืน ประทัด ของเหลวไวไฟ แก๊ส ของแข็ง น้ำมันเครื่อง น้ำมันแล็กเกอร์ ไฟแช็ก ถังแก๊ส ฟอสฟอรัส กำมะถัน ไม้ขีดไฟ กระป๋องฉีดพ่นหรือกระป๋องสเปรย์ เป็นต้น

 

3.5 สารชีวเคมี เช่น กรดซัลฟูริก (กรดกำมะถัน) กรดไฮโดรคลอริก กรดไนตริก ตัวทำละลายอินทรีย์ สารกำจัดศัตรูพืช ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สารเคมีอันตราย เป็นต้น

 

3.6 ภาชนะที่บรรจุส่วนประกอบของสารกัมมันตรังสี เช่น ยูเรเนียมโคบอลต์ เรเดียม พลูโทเนียม เป็นต้น

 

3.7 สารเคมีที่มีพิษสูง เช่น แทลเลียม ไซยาไนด์ สารหนู เป็นต้น

 

3.8 ยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดทุกชนิด เช่น ฝิ่น (รวมถึงต้นฝิ่น ดอกฝิ่นและใบฝิ่น) มอร์ฟีน โคเคน เฮโรอีน กัญชา ยาบ้า สารอีเฟดรีน เป็นต้น

 

3.9 ผลิตภัณฑ์ชีวเคมีประเภทต่าง ๆ หรือวัตถุที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดและติดเชื้อ เช่น สารแอนแทรกซ์ เชื้อโรคอันตราย รวมถึง ของเสียทางการแพทย์ เป็นต้น

 

3.10 สัตว์ สิ่งมีชีวิต ร่างกายมนุษย์ เช่น เนื้อเยื่อ อวัยวะมนุษย์ ซากศพ เป็นต้น

 

3.11 สินค้าที่ผิดกฎหมายและไม่เป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายของประเทศ สินค้าลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น สินค้าผิดกฎหมาย ลักลอบหนีภาษี หลีกเลี่ยงภาษี สำแดงเท็จ สินค้าต้องห้ามและต้องจำกัด รวมถึงสิ่งของปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์

 

3.12 เอกสารทั้งหมด รวมทั้งเอกสารทั่วไปและเอกสารต่าง ๆ ที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง สูติบัตร เอกสารสัญญา พินัยกรรม เอกสารลับทางราชการ และโฉนดที่ดิน เป็นต้น

 

3.13 เอกสารที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน เช่น เงินตราทุกสกุล เงินสด เช็ค บัตรเครดิต บัตรเดบิต ใบจำนำ สลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากออมสิน เป็นต้น

 

3.14 สินค้าที่มีมูลค่าสูง สินค้าที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ สิ่งของที่มีมูลค่าทางจิตใจ หรือสินค้าที่ไม่สามารถทดแทนได้ เช่น ไข่มุก อัญมณี วัสดุโลหะล้ำค่า เครื่องสังฆภัณฑ์ พระพุทธรูป งานศิลปะ ภาพวาดและโบราณวัตถุ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ วัตถุมงคล-พระเครื่อง เครื่องประดับเงิน สินค้าที่มีชื่อเสียงตามรสนิยมคุณภาพสูงราคาแพง (สินค้าแบรนด์เนม) เป็นต้น

 

3.15 อุปกรณ์การเรียนทางการแพทย์ รวมถึงตัวอย่างสัตว์และพืช เช่น ตัวอย่างวิจัย ตัวอย่างเลือด ตัวอย่างปัสสาวะ สารคัดหลั่งต่าง ๆ เป็นต้น

 

3.16 จดหมายหรือไปรษณียบัตร เช่น

- สคส. หรือ บัตรส่งความสุข ที่มีข้อความอวยพรถึงปลายทางถือเป็นไปรษณียบัตร

- ไปรษณียบัตรเปล่าที่ยังไม่มีการเขียนข้อความถือเป็นสิ่งพิมพ์ ไม่ใช่จดหมาย

- จดหมายและไปรษณียบัตรไม่สามารถนำส่งได้ ไม่ว่าจะถูกบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์แบบไหนก็ตาม

 4. สินค้าที่ถูกจำกัด

สินค้าที่ถูกจำกัด คือ สินค้าเปราะบาง สินค้าเน่าเสียง่าย และปนเปื้อนง่าย กรณีสินค้าอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ผู้ส่งสินค้าสามารถทำการส่งได้ แต่หากสินค้านั้นเสียหาย หมดอายุ หรือเน่าเปื่อย เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ในกรณีสินค้าสูญหายนั้นสามารถดำเนินการชดเชยได้ตามเงื่อนไขที่ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส กำหนดโดยสินค้าที่ถูกจำกัดมีดังต่อไปนี้ :

 

4.1 สินค้าที่ทำจากวัสดุเปราะบาง เช่น กระจก ขวดแก้ว จาน โคมไฟติดผนัง เครื่องเคลือบดินเผา หรือเซรามิก ชุดไฟรถหน้า-ท้าย หลอดไฟ สินค้าที่มีส่วนประกอบจากพลาสติก สินค้าที่มีรูปทรงเฉพาะหรือสินค้ารูปทรงพิเศษ เป็นต้น

 

4.2 สินค้าประเภทเปราะบาง เช่น โทรทัศน์ เครื่องครัว เครื่องฉาย โคมไฟ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก นาฬิกาแขวน เป็นต้น

 

4.3 สินค้าประเภทเครื่องดนตรี เช่น กีตาร์ กลอง อิเล็กโทน เป็นต้น

 

4.4 สินค้าประเภทอาหารทุกชนิด ขนม อาหารแห้ง อาหารปรุงสุก หรืออาหารที่มีอายุการเก็บน้อยกว่า 5 วันรวมถึงอาหารที่ไม่สามารถระบุวันหมดอายุได้ โดยผู้ส่งพัสดุจะต้องบรรจุสินค้าเหล่านี้ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

 

4.5 สินค้าประเภทของเหลวทุกชนิด เช่น เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีของเหลวเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น

 

4.6 ผักสดต่าง ๆ

 

4.7 สินค้าประเภทที่มีการใช้แล้ว (สินค้ามือสอง)

 5. สินค้าที่ไม่สามารถชดเชยได้

สินค้าที่ไม่สามารถชดเชยได้ คือ สินค้าที่สามารถจัดส่งได้ แต่ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นหากสินค้าเกิดเสียหายหรือสูญหาย โดยสินค้าที่ไม่สามารถชดเชยได้มี

ดังต่อไปนี้:

 

5.1 พืช ดอกไม้ ต้นไม้

 

5.2 ประเภทใบเสร็จรับเงินทั้งหมด บิลค่าสินค้า ใบเสร็จค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ คูปองส่วนลด ตั๋วคอนเสิร์ต บัตรงานกิจกรรมต่าง ๆ

 

5.3 สินค้าประเภทอาหารสด หรืออาหารประเภทเน่าบูดเสียง่าย เช่น เนื้อสด อาหารสด เป็นต้น

6. มาตรฐานการรับขนส่งพัสดุ

6.1 นอกจากสินค้าต้องห้ามหรือสินค้าจำกัดการส่งตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้นเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส สามารถปฏิเสธการรับส่งพัสดุหรือหยุดการนำจ่ายพัสดุต่าง ๆ ได้ดังนี้

a. พัสดุที่ไม่ระบุข้อมูลของผู้ส่งสินค้าหรือผู้รับสินค้า

b. พัสดุที่ทางเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะแก่การจัดส่งหรือมีการใช้บรรจุภัณฑ์หีบห่อที่ไม่เหมาะสม และผู้ส่งสินค้าไม่ประสงค์ที่จะแก้ไข

c. ตัวสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์พัสดุพิเศษที่ทาง เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสพิจารณาแล้วว่าอาจเป็นอันตรายต่อการขนส่งหรือ อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของพนักงานขนส่ง

d. พัสดุที่ทางเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสพิจารณาจากมูลค่าหรือในทางการดำเนินงานแล้วไม่สามารถขนส่งได้

6.2 เพื่อให้สามารถจัดส่งพัสดุได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัย ผู้ส่งสินค้าต้องปฏิบัติตามข้อบังคับดังนี้:

a. แจ้งมูลค่า ชื่อ และลักษณะของสินค้าตามความจริง และเขียนหรือพิมพ์ชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับสินค้า ผู้ส่งสินค้าให้ถูกต้องชัดเจน กรณีผู้ส่งสินค้าปกปิดข้อมูล หรือแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ หรือ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส พบว่าสินค้าที่จัดส่งไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่ง หรือสินค้าเสียหาย สูญหาย หรือความเดือดร้อนอื่นใดที่ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส อาจได้รับความเสียหาย หรือสูญหายที่เกิดนั้น ผู้ส่งสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายทั้งสิ้น กรณีเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสถูกศุลกากร เจ้าหน้าที่ราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเข้าตรวจสอบ และ/หรือ เรียกร้องให้ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสเสียค่าปรับ หรือเกิดความเสียหายอื่นใดต่อ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส อันเนื่องมาจากการปกปิดข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จนั้น เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าปรับหรือค่าเสียหายอื่นใด (ถ้ามี) กับผู้ส่งสินค้าเต็มจำนวน

b. ตามลักษณะสินค้าที่ส่ง (โดยเฉพาะสินค้าที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายได้ง่าย) ผู้ส่งสินค้าต้องมีการป้องกันให้กับสินค้าอย่างเหมาะสมก่อนส่งเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการขนส่ง

c. ผู้ส่งสินค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของสินค้าต้องห้าม และให้ความร่วมมือกับ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ในการตรวจสอบสินค้า หากพบว่าเป็นสินค้าต้องห้ามหรือสินค้าจำกัดการส่ง รวมไปถึงสินค้าลักลอบหนีภาษี หลีกเลี่ยงภาษี สำแดงเท็จ รวมถึงสินค้าต้องห้ามและต้องกำกัด ทางเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสมีสิทธิระงับการขนส่งชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส หรือขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป สำหรับสินค้าดังกล่าวเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

7. การชดเชยค่าเสียหายของ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส

ผู้ส่งสินค้ารับทราบและยอมรับว่า เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสเก็บค่าจัดส่งพัสดุโดยคิดตามน้ำหนักของสินค้าที่ขนส่ง (รวมถึงน้ำหนักตามปริมาตรและน้ำหนักจริง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายการจัดส่งพัสดุไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินค้าที่ส่งหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งจะยึดหลักความเป็นธรรมและความสมเหตุสมผล โดยทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการชดเชยดังต่อไปนี้:

7.1 หากสินค้าสูญหาย เสียหาย หรือไม่ครบถ้วน เนื่องจากเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส โดยต้องไม่เป็นสินค้าต้องห้ามตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ทางเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสจะชดเชยค่าเสียหายให้ตามข้อตกลงต่อไปนี้

7.1.1 สำหรับสินค้าที่ไม่ได้ซื้อความคุ้มครองพัสดุไว้ ความรับผิดชอบของ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสในการจัดส่งพัสดุนั้นจะจำกัดเพียงกรณีเกิดความเสียหายและสูญหายโดยตรง โดยในกรณีพัสดุเสียหายมีมูลค่าชดเชย 10 เท่าของค่าขนส่งแต่ไม่เกินราคามูลค่าของพัสดุ สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ใบนำส่งพัสดุในกรณีสินค้าภายในเป็นประเภทพัสดุ และสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อ 1 ใบนำส่งพัสดุในกรณีสินค้าเป็นประเภทเอกสาร การคุ้มครองข้างต้นจะไม่ครอบคลุมในส่วนของค่าบริการจัดส่ง

7.1.2 สำหรับกรณีพัสดุสูญหาย มูลค่าชดเชยเท่ากับมูลค่าพัสดุที่สูญหายสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ใบนำส่งพัสดุในกรณีสินค้าภายในเป็นประเภทพัสดุ และสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อ 1 ใบนำส่งพัสดุในกรณีสินค้าเป็นประเภทเอกสาร การคุ้มครองข้างต้นจะไม่ครอบคลุมในส่วนของค่าบริการจัดส่ง

หมายเหตุ: เมื่อ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ส่งสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ภายใน 30 วัน พัสดุที่ทำการชดเชยค่าเสียหายจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส โดยผู้ส่งสินค้าจะไม่เรียกร้องหรือโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

7.1.3 สำหรับสินค้าที่ได้ซื้อความคุ้มครองพัสดุไว้ โดยต้องไม่เป็นสินค้าต้องห้ามตามข้อกำหนดและเงื่อนไข หากเกิดกรณีความเสียหายและสูญหายโดยตรง เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสจะทำการชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าจริงของสินค้า โดยจะชดเชยสูงสุดไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ได้ตกลงไว้กับทางเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส การคุ้มครองข้างต้นจะไม่ครอบคลุมในส่วนของค่าบริการจัดส่ง ดังต่อไปนี้

ราคาประกันสินค้า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จำนวนเงินชดเชยสูงสุด

10

5,000

20

10,000

30

15,000

40

20,000

50

25,000

60

30,000

70

35,000

80

40,000

90

45,000

100

50,000

7.1.4 เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหายหรือสูญเสียทางอ้อม ที่อาจได้รับ เช่น การขาดรายได้ การใช้งานจริง โอกาสทางธุรกิจ ฯลฯ

7.2 สำหรับพัสดุที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์เดิม เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสไม่สามารถประเมินของมีค่าที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ด้านในได้ ดังนั้นหากบรรจุภัณฑ์ด้านนอกของสินค้าไม่เสียหาย เมื่อพัสดุส่งถึงผู้รับพัสดุ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในการชดเชยความเสียหายหรือสูญหาย โปรดพิจารณาการจัดส่งอย่างรอบคอบ

7.3 เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จะไม่รับผิดชอบภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้

a. การสูญหายหรือความเสียหายต่อพัสดุที่บรรจุสินค้าต้องห้าม สินค้าที่ถูกจำกัดและสินค้าที่ไม่สามารถชดเชยได้

b. สินค้าที่ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานรัฐแล้วมีการเกิดความเสียหาย เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าตรวจสอบพัสดุว่าเป็นสินค้าผิดกฎหมายหรือไม่

c. เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อการสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส หรือเหตุสุดวิสัยซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แผ่นดินไหว พายุไซโคลน พายุ อุทกภัย หมอก สงคราม เครื่องบินตก การห้ามส่งสินค้า การจลาจล การก่อความไม่สงบ หรือการกระทำทางอุตสาหกรรม ความเสียหายทางไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก หรือการลบออกซึ่งรูปภาพ ข้อมูล หรือบันทึกต่าง ๆ ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์หรือภาพถ่าย ความชำรุดบกพร่องหรือคุณลักษณะใด ๆ ที่เกี่ยวกับสภาพของสินค้า แม้ว่า เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ได้ทราบแล้ว การกระทำหรือละเว้นกระทำการโดยบุคคลที่ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ไม่ได้ว่าจ้างหรือทำสัญญาจ้าง - ตัวอย่างเช่น ผู้ส่งของ ผู้รับของ บุคคลภายนอก ผู้ส่งสินค้า หรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของรัฐ

d. ความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดจากการรับโดยบุคคลที่สามที่กำหนดโดยผู้รับ

e. พัสดุจำนวน 1 ชิ้นสามารถทำการเรียกค่าเสียหายได้เพียงครั้งเดียว หากเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสได้ชำระค่าเสียหายแล้ว ผู้ส่งสินค้าจะไม่สามารถทำการเรียกค่าเสียหายหรือเรียกร้องอื่น ๆ ได้อีก

f. เมื่อผู้ส่งสินค้ายื่นคำร้องขอเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส แต่ระยะเวลาการเรียกร้องค่าเสียหายได้สิ้นสุดลง (โดยพัสดุมีการเซ็นรับพัสดุระยะเวลานานกว่า 3 วัน / สถานะของพัสดุหยุดหรือสูญหายหลังจาก 30 วัน) ผู้ส่งสินค้าจะไม่สามารถทำการเรียกค่าเสียหายหรือเรียกร้องอื่น ๆ ได้อีก

8. ข้อตกลงสำหรับการเรียกค่าเสียหาย

8.1 ระยะเวลาในการแจ้งเรื่องในการเรียกค่าเสียหายจาก เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส หากผู้ส่งสินค้าต้องการเรียกค่าเสียหายกรณีพัสดุเสียหาย ผู้ส่งสินค้าจะต้องยื่นเรื่องเรียกค่าเสียหายภายใน 3 วันหลังจากเซ็นรับพัสดุชิ้นนั้น เช่น เซ็นรับพัสดุ วันที่ 1 เวลา 17:00 น. ผู้ส่งสินค้าต้องยื่นเรื่องเรียกค่าเสียหายภายในวันที่ 4 เวลา 17:00 น.ทั้งนี้ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จะพิจารณาเสียหายจากข้อเท็จจริงและหลักฐาน

8.2 หากพัสดุเสียหายหรือสูญหาย สามารถยื่นเรื่องให้ชดใช้ค่าเสียหายผ่านช่องทาง ดังนี้

8.2.1 ยื่นเรื่องเรียกค่าเสียหายผ่าน APPLICATION

8.3 กรณีสินค้าเสียหาย ผู้แจ้งเรียกค่าเสียหายจะต้องเก็บพัสดุไว้จนกว่ากระบวนการพิจารณาชำระค่าเสียหายจะเสร็จสิ้น หากได้รับอนุมัติการชำระค่าเสียหายเรียบร้อย เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีสิทธิในการเรียกคืนพัสดุที่ได้ชำระค่าเสียหายไปแล้วทุกกรณี โดยผู้ส่งสินค้าหรือผู้แจ้งเรียกค่าเสียหายจะไม่เรียกร้องหรือโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

9. ข้อตกลงในการเรียกค่าเสียหายจากการขนส่งพัสดุประเภทผลไม้

ผู้ส่งสินค้าต้องประเมินระยะเวลาการสุกของผลไม้ด้วยตนเองและผู้ส่งสินค้าต้องเลือกส่งผลไม้เป็นแบบที่ยังไม่สุก ห้ามส่งผลไม้ที่เน่าเสียง่าย และเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการขนส่งผลไม้ ทาง เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีกล่องบรรจุภัณฑ์ผลไม้ที่เหมาะสมกับการขนส่งผลไม้ให้กับผู้ส่งสินค้าโดยเฉพาะ

a. หากผู้ส่งสินค้าซื้อและใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ผลไม้ของ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสและระหว่างการขนส่ง ผลไม้ได้รับความเสียหายเนื่องจากความเสียหายของกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอก โดยไม่ใช่ความเสียหายจากสินค้าผลไม้ที่ส่ง และไม่ได้ทำผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้างต้น เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จะชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ส่งสินค้า

b. หากผู้ส่งสินค้าซื้อและใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ผลไม้ของเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสและบรรจุภัณฑ์ด้านนอกไม่เสียหายระหว่างการขนส่ง แต่ผลไม้ภายในเสียหาย ในสถานการณ์นี้ถือว่าผู้ส่งสินค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขนส่งผลไม้และบรรจุภัณฑ์ของเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสเช่น ผลไม้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของการจัดส่ง และบรรจุภัณฑ์ภายในไม่ตรงตามข้อกำหนด เป็นต้น ดังนั้น เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ

c. หากผู้ส่งสินค้าไม่ได้ใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ผลไม้ของเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส หากมีความเสียหายเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ

d. การส่งพัสดุประเภทผลไม้จะไม่สามารถซื้อความคุ้มครองได้

e. สิทธิในการพิจารณาค่าเสียหายเป็นของเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส แต่เพียงผู้เดียว

10. ข้อตกลงกรณีที่พัสดุถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐ

1. ทุกการส่งพัสดุผู้ส่งสินค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กรมศุลกากรหรือหน่วยงานราชการได้กำหนดไว้

2. เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดและตรวจสอบพัสดุ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากพัสดุเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตราย หรือผิดกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการจัดส่งพัสดุ

3. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ศุลกากรต้องการเปิดและตรวจสอบพัสดุ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเต็มที่ โดยการเปิดพัสดุเพื่อตรวจสอบนั้นจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น

4. ตามหัวข้อ 3 กรณีที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้ทำการเปิดตรวจพัสดุของผู้ส่งสินค้า เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ตามหัวข้อดังนี้

a. เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรสจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากพัสดุและสินค้าในพัสดุเกิดความเสียหายหรือสูญหายในระหว่างการตรวจสอบ

b. พัสดุที่ถูกเปิดตรวจจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามประกันค่าความคุ้มครองพัสดุ

c. พัสดุที่ถูกเปิดตรวจและโดนยึดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือเจ้าหน้าที่ศุลกากร ผู้ส่งสินค้าจะต้องเป็นผู้ติดต่อรับพัสดุกับเจ้าหน้าที่และสำแดงเอกสารหรือข้อมูลยืนยันถึงที่มาที่ไปของพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง

11. เงื่อนไขอื่น ๆ

1. ค่าธรรมเนียมบริการจัดส่งพัสดุของเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส และรายละเอียดด้านเวลาการจัดส่ง ให้ยึดตามข้อมูลที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเป็นหลัก โดยสามารถเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์หรือโทรติดต่อสายด่วนบริการลูกค้าของ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส

2. ถ้าในข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้ออื่น ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และส่วนอื่นจะยังคงมีผลบังคับใช้เสมือนว่าข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นไม่มีอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

3. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ทั้งสองฝ่ายจะต้องเจรจาและร่วมแก้ไขอย่างเป็นมิตร หากการเจรจาล้มเหลว ข้อพิพาทระหว่างผู้ส่งสินค้าและการบริการของเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จะต้องยึดตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศไทย

4. เงื่อนไขข้างต้นเกี่ยวกับมาตรฐานสำหรับการขนส่งพัสดุโดย เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จะใช้บังคับสำหรับกรณีที่เกิดจากกระบวนการจัดส่งภายในประเทศไทยเท่านั้น

5. เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส อาจมีการแก้ไขข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ส่งสินค้าที่ใช้บริการของ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ตกลงที่จะใช้บริการและยอมรับปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายการดำเนินการของ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ดังกล่าวข้างต้นและที่มีการแก้ไขทุกประการ

6. การตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดย เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ให้ถือเป็นที่สุด